Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v Karlovarském kraji

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč): do 250 tisíc
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Předmětem poskytování dotací je realizace opatření zaměřených především na:
- ochranu majetku sloužícího pro veřejný zájem,
- ochranu majetku zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.),
- ochranu obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení),
- zpracování povodňových plánů,
která jsou v souladu s platnou Strategií ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje s tím, že poskytnutá dotace může být použita i na vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření zpracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, které bylo zpracováno před podáním žádosti, a musí být její přílohou. Soulad s touto strategií je základním kritériem pro hodnocení žádosti.

II. Druh podpory

Výše dotace se stanoví takto:
- maximální výše dotace na jednoho žadatele a příslušný kalendářní rok činí 250.000 Kč,
- část nákladů na realizaci projektu, která může být hrazena z dotace, činí maximálně 80 % na jeden projekt, maximálně však 250.000 Kč.,
- vlastní podíl žadatele bude minimálně 20 % z celkových nákladů na realizaci projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o poskytnutí dotace pro realizaci projektu lze podávat od 1. ledna příslušného roku. Žádosti budou přijímány až do vyčerpání celkového objemu finančních prostředků vyčleněných pro tento dotační program na příslušný kalendářní rok.

Kontaktní osoby: Jarmila Solnařová; Tel. 354 222 544; E-mail: jarmila.solnarova@kr-karlovarsky.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Dotace mohou být, v souladu se zákonem o krajích, poskytnuty přednostně obcím, a dále právnickým a fyzickým osobám s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků k podpoře úhrady nákladů spojených s realizací opatření souvisejících s ochranou před povodněmi v územích ohrožených povodněmi nacházejících se na území kraje.

II. Ostatní podmínky

Příspěvky budou poskytovány pouze na projekty (ucelené etapy) zahájené v tomtéž kalendářním roce, kdy je podána žádost o příspěvek, a dokončené do 24 měsíců ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz