IROP Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání.
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Aktivita Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol.
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
- Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
- Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

II. Druh podpory

Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena.
Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 95 %.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2022. Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz
Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Společné pro všechny aktivity - kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
- Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.
- Aktivita Infrastruktura základních škol - školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

II. Ostatní podmínky

Území realizace: Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz