IROP Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém.
- Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému.
- Zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

II. Druh podpory

Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena.
Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 95 %.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 3. 2017 do 31. 10. 2022. Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR; obce, které zřizují jednotky požární ochrany; Ministerstvo vnitra " Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

II. Ostatní podmínky

Území realizace: Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz