IROP Výzva č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 21.12.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-70-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-II

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

II. Druh podpory

Míra podpory je 90 % pro kraje a organizace zřizované kraji a 85 % pro organizace zakládané kraji.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.

III. Organizační zabezpečení

Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 3. 2017.
Datum ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2018, 14:00.
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

II. Ostatní podmínky

Realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu..
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023.
Časová způsobilost způsobilých výdajů: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2023.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz