Výzva kraje Vysočina - Památkově chráněná území

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 17.3.2017
Velikost dotace (Kč): do 100 tisíc
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování obnovy dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů (v exteriéru zejména oken, dveří, fasád, střešní krytiny, mříží atd.; v interiéru štukové výzdoby a maleb, dřevěných stropů, kamenných ostění atd.) nebo rehabilitace (tvarové, konstrukční a materiálové) těchto konstrukcí a stavebních prvků dle historicky doložitelného stavu objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v městských a vesnických památkových rezervacích nebo městských a vesnických památkových zónách a podstatným způsobem se uplatňují v jejich výrazu (tj. pohledově exponovaná exteriérová místa, veřejně přístupné interiéry objektů).

II. Druh podpory

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč. V rámci grantového programu může vlastník podat na jeden objekt jednu žádost.
Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech činí 50 %.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se přijímají v termínu od 9. 3. 2017 do 17. 3. 2017. Žádosti zpracované ve dvou vyhotoveních včetně dokladů nutných k posouzení žádosti (originál + kopie) se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo poštou. Elektronické podání žádosti je možné prostřednictvím datové schránky. Formulář bude odeslán v termínu od 9. 3. 2017 do 17. 3. 2017 na adresu datové schránky Kraje Vysočina včetně dokladů nutných k posouzení žádosti.

Kontaktní osoby: Panáčková Jaroslava, +420564602296, panackova.j@kr-vysocina.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Vlastníci objektů.

II. Ostatní podmínky

V rámci tohoto programu bude příjemcům, kteří mohou být příjemci veřejné podpory ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, poskytována pouze podpora malého rozsahu (de minimis).Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz