IROP Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Energetika
Žadatel: Ostatní
Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 90 milionů
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace na aktivity, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Podporovanými aktivitami jsou:
Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy.
Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.
Výměna zdroje tepla pro vytápění.
Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody.
Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů.
Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč.
Procento podpory se odvíjí od žadatele, míry úspory a vybrané aktivity.

III. Organizační zabezpečení

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.

Kontakt: Centrum pro regionální rozvoj České republiky - viz kapitola 3 Specifických pravidel; kontakty na krajské pobočky jsou zveřejněny na adrese http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/ nebo http://www.dotaceEu.cz/irop

Podmínky:

I. Kritéria programu

Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek.

II. Ostatní podmínky

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz