Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina.

Podporované aktivity:
Výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, který splňuje požadavky Nařízení Komise.
Výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za elektrické tepelné čerpadlo.
Výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za plynové tepelné čerpadlo.
Současně s jakoukoliv výměnou kotle je možné instalovat rovněž solárně-termickou soustavu s měrným využitelným ziskem qss,u " 350 (kWh.m-2.rok-1).
V případě jakékoliv výměny kotle v budovách klasifikační třídy energetické náročnosti budovy "D" a horší, je příjemce povinen současně s výměnou kotle provést alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti budovy.

II. Druh podpory

Dotace může být na jednu akci poskytnuta dotace ve výši:
a) 80 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 120 000 Kč,
b) 85 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 127 500 Kč, pokud příjemce realizuje na území obce Pelhřimov, na území obce Humpolec, na území obce Velké Meziříčí, na území obce Třebíč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se přijímají v do 31. 12. 2017. Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři včetně příloh, a to následujícím způsobem: "Papírové podání žádosti" a "Elektronické podání žádosti prostřednictvím e-mailu".

Kontaktní osoby: Láníková Eva, Bc., +420564602581, lanikova.e@kr-vysocina.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Dotace může být poskytnuta pouze fyzické osobě, která je vlastníkem nemovitosti na území Kraje Vysočina.

II. Ostatní podmínky

Žádosti budou posuzovány a podporovány jednotlivě, v pořadí, v jakém byly doručeny.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz