IROP Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD

PDF
Tématická oblast: Sociální
Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.10.2022
Velikost dotace (Kč): do 40 milionů
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-71-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-integrovane-proj

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

II. Druh podpory

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 190 000 000 Kč.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 95 %.
Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena.
Maximální výše způsobilých výdajů je 40 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají od 5. 4. 2017, 16:00 hod. do 31. 10. 2022, 14:00. Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.czPodmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR; kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované kraji; organizace zřizované obcemi; organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí; organizace zakládané kraji; organizace zakládané obcemi; organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Ostatní podmínky

Projekt musí být realizován od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.
Území realizace je území aglomerace vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz