OP ŽP - 85. výzva, PO 3, SC 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Ostatní
Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Občan
Obec
Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 2.1.2019
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.opzp.cz/vyzvy/85-vyzva

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

II. Druh podpory

Celková alokace: 450 mil. Kč.
Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty.
Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000 Kč (bez DPH).
Výše podpory je max. 85 % způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí od 3. 4. 2017 (9:00) do 2. 1. 2019 (20:00).
Pro konzultace se může žadatel obracet na Zelenou linku. Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích). Své dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Kraje.
Obce a města.
Svazky obcí.
Městské části hl. m. Prahy.
Organizační složky státu.
Státní podniky.
Státní organizace.
Příspěvkové organizace.
Veřejné výzkumné instituce.
Veřejnoprávní instituce.
Vysoké školy a školská zařízení.
Nestátní neziskové organizace.
Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
Obchodní společnosti a družstva.
Podnikatelské subjekty.
Fyzické osoby - podnikající.

II. Ostatní podmínky

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
Cílovým územím jsou území ITI Olomoucké aglomerace, ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Ostravské aglomerace.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz