Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu obnovy venkova

PDF

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Výstavba, rekonstrukce, modernizace a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu) v následujících oblastech podpory:
a) dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení,
b) technická infrastruktura, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady,
c) občanské vybavení, kterým jsou stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,
d) veřejná prostranství.

II. Druh podpory

Obce do 99 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal.
Obce od 100 do 199 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč.
Obce od 200 do 2000 obyvatel mohou podat maximálně dvě žádosti o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč.
Dobrovolný svazek obcí může podat maximálně dvě žádosti o dotaci, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele.

Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 18. dubna 2017 od 9 hodin do 30. června 2020 do 15 hodin.
Kontaktní osoby:
Gabriela Dopitová, tel.: 257 280 568, e-mail: dopitova@kr-s.cz
Ing. Daniela Jeřábková, tel.: 257 280 253, e-mail: jerabkovad@kr-s.cz
Jitka Králová, tel.: 257 280 525, e-mail: kralovaj@kr-s.cz
Ing. Libuše Přibylová, tel.: 257 280 423, e-mail: pribyloval@kr-s.cz
Markéta Růžičková, tel.: 257 280 969, e-mail: ruzickovam@kr-s.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Obec do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje.
Dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje, z nichž alespoň jedna obec splňuje podmínku maximálního počtu 2 000 obyvatel a leží na území Středočeského kraje.

II. Ostatní podmínky

Akce/projekt, jehož realizace je předmětem dotace, může být realizován pouze na majetku, který musí být ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti. Tento majetek nesmí být komerčně pronajat, s výjimkou pronájmu za účelem poskytování poštovních, sociálních a zdravotních služeb.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz