8. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky-památky

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Kraj
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=vyhlasene-vyzvy-zs-iti

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Obnova památek.
Restaurování části památek a mobiliářů.
Odstraňování přístupových bariér.
Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
Digitalizace památek a mobiliářů.
Obnova parků a zahrad u souboru památek.
Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 123 282 000 Kč.
Míra podpory od 85 do 100 % celkových způsobilých nákladů dle typu žadatele.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti budou přijímány do 10. 1. 2018, 10:00 hod.
Kontaktní osoby:
Ing. Ondřej Nečas, tel. 466 859 610, Ondrej.Necas@mmp.cz
Ing. Petra Applová, tel. 466 859 613, Petra.Applova@mmp.cz
Ing. Eva Holingerová, tel. 466 859 537, Eva.Holingerova@mmp.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

II. Ostatní podmínky

Území realizace: Území vymezené ve Strategii integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii ITI) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz