IROP Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Sociální
Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 16.11.2017
Velikost dotace (Kč): do 20 milionů
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-74-Rozvoj-infrastruktury-polyfunkcnich-komunitnich-center

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora vzniku polyfunkčních komunitních center:
- stavby, stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury polyfunkčního komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra,
- nákup budov,
- vybavení pro zajištění provozu zařízení.

II. Druh podpory

Minimální výše způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč
Míra podpory je od 90 % do 95 % z celkových způsobilých nákladů, dle typu žadatele.

III. Organizační zabezpečení

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 5. 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2017

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- kraje,
- organizace zřizované kraji,
- organizace zakládané kraji,
- obce,
- organizace zřizované obcemi,
- organizace zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí,
- organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
- organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace.

II. Ostatní podmínky

Území realizace: Území celé ČR, mimo území hl. m. Prahy.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz