Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje v Moravskoslezském kraji

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 5.6.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

PSDP 1/17 Podpora rozvoje terénních programů pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
PSDP 2/17 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence
PSDP 3/17 Podpora sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností
PSDP 4/17 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb

II. Druh podpory

PSDP 1/17 - Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 80.000 Kč.
PSDP 2/17 - Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 450.000 Kč.
PSDP 3/17 - Minimální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 350.000 Kč.
PSDP 4/17 - Minimální výše poskytnuté dotace: není stanovena. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden přepočtený úvazek v přímé péči: 20.000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na jedno lůžko: 10.000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 29. 5. 2017 do 5. 6. 2017 včetně.
Kontaktní osoby:
Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Mgr. Karin Běhálková
tel.: 595 622 741
e-mail: karin.behalkova@msk.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Církevní právnické osoby, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

II. Ostatní podmínky

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz