MZE - Příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - Finanční příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Zemědělství
Žadatel: Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Občan
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.9.2014
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-rybarstvi/index-1.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Finanční příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Tento finanční příspěvek se poskytuje, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem.

Předmětem finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin je
a) přirozená obnova melioračních a zpevňujících dřevin,
b) umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin síjí,
c) umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první,
d) umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou,
e) zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin v zákonné lhůtě,
f) přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách,
g) výchova lesních porostů do 40 let věku,
h) zřizování nových oplocenek, nebo
i) individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři


II. Druh podpory

Výše finančního příspěvku se určí podle sazby na technickou jednotku nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů do výše 80 %. Skutečně vynaložené náklady se u příspěvku poskytovaného podle sazby neprokazují. Výše finančního příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

Finanční příspěvek se neposkytne, jestliže by celková výše finančního příspěvku byla nižší než 1 000 Kč.


III. Organizační zabezpečení

Příjem a administraci žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti budou nově zajišťovat krajské agentury pro zemědělství a venkov (KAZV).
Kromě toho došlo ke změně termínů pro příjem žádostí. Termín pro příjem žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích je stanoven do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.
Termín pro příjem žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti je stanoven do 30. září kalendářního roku, ve kterém došlo k realizaci předmětu finančního příspěvku.
Výjimkou je finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů s termínem pro příjem žádostí stanoveným do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém byla zkouška vykonána.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti se podává
a) Ministerstvu obrany, jde-li o vojenské lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,
b) Ministerstvu životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,
c) krajskému úřadu, jde-li o ostatní lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,
d) Ministerstvu zemědělství, je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

Sazby finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin jsou uvedeny v části III přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Pro určení sazby finančního příspěvku musí být soubory lesních typů zařazeny do skupin uvedených v části VIII přílohy č. 1 k tomuto nařízení a musí se jednat o lesy restituční nebo o lesy zařazené do kategorie
a) lesů ochranných,
b) lesů zvláštního určení, s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicích, nebo
c) lesů hospodářských a lesů v uznaných oborách a v bažantnicích.


II. Ostatní podmínky

Výše finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek.


Odkazy
Kontakt
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46
120 00 Praha 2
tel: +420 221 580 201
fax: +420 221 580 284
e-mail: risy@crr.cz