ČRA - Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR)

PDF
Tématická oblast: Sociální
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 13.7.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: http://www.czechaid.cz/dotace/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-v-ramci-dotacniho-titulu-zlepseni-zdravi-hygieny-a-sanitace-ve-vybranych-mestech-a-vesnicich-zony-sidama-etiopie-snnpr-2/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Záměrem dotačního titulu je zejména zlepšení zdravotního stavu dotčených komunit, a to především prostřednictvím prevence infekčních onemocnění a zlepšením situace se zaměřením na sanitaci a hygienu.
Záměru bude dosaženo nejen přístupem k pitné vodě, který zajišťuje jiný komponent tohoto projektu ("Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Sidama") a další projekty ZRS ČR ("Zavedení udržitelného systémů zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama, SNNPR, Etiopie" a "Zavedení udržitelného systémů zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama II, SNNPR, Etiopie"), ale především stavbou nových a úpravou stávajících sanitačních a hygienických zařízení (latrín a zařízení na mytí rukou), dále posílením kapacit nemocnic, zdravotnických středisek a cílenou osvětovou kampaní.

II. Druh podpory

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu na období let 2017 " 2020, činí 17 000 000 Kč. Podpořen bude jeden projekt.
Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
2017: 2 500 000 Kč.
2018: 5 500 000 Kč.
2019: 6 000 000 Kč.
2020: 3 000 000 Kč.
Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

III. Organizační zabezpečení

Příjem veškerých přihlášek končí dne 13. 7. 2017 v 10.00 hodin.
Kontaktní osoby:
Kateřina Manová, e-mail: manova@czechaid.cz, tel.: 251 108 170
Barbora Ludvíková, e-mail: ludvikova@czechaid.cz, tel.: 251 108 132


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.

II. Ostatní podmínky

Rozsah projektu bude mj. stanoven v závislosti na výsledcích základních průzkumů Sanitation and Hygiene Knowledge, Attitudes and Practices Baseline Survey z předešlých let a dalších dostupných dokumentů.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz