Program obnovy venkova Pardubického kraje

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Infrastruktura
Cestovní ruch
Sociální
Kultura
Žadatel: Obec
Nezisková organizace
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 20.2.2018
Velikost dotace (Kč): do 1 milionu
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotační titul 1: Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku
Dotační titul 2: Komplexní úprava veřejných prostranství, zřizování, obnova a údržba veřejné zeleně.
Dotační titul 3: Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení a rozhlasu.
Dotační titul 4: Výstavba, rekonstrukce a oprava místních komunikací, chodníků, odstavných ploch, cyklistických a pěších stezek.
Dotační titul 5: Zřízení sběrného místa nebo dvora pro odkládání odpadů produkovaných fyzickými osobami, včetně nebezpečných složek komunálního odpadu.
Dotační titul 6: není na rok 2018 vyhlášen.
Dotační titul 7: Integrované projekty venkovských mikroregionů, podpora provozních nákladů pro MAS neuznatelných metodou LEADER.
Dotační titul 8: Projekty k rozvoji infrastruktury.
Dotační titul 9: Dotace pro obchody a pro pojízdné prodejny.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 tis. Kč a maximální výše dotace na všechny akce jednoho žadatele činí 1 mil. Kč v běžném roce.

III. Organizační zabezpečení

Od 1. srpna 2017 do 30. září 2017 je možné podávat žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2018. U dotačního titulu 9 - od 1. ledna do 20. února roku následujícího tomu, za který je dotace žádána.
Kontaktní osoby: Jaroslava Žáková, telefon: 466 026 412, email: jaroslava.zakova@pardubickykraj.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Obec do 2 000 obyvatel.
- U dotačního titulu 9 - obec s nejvýše 500 obyvateli; obec nebo město do 4 000 obyvatel pro prodejnu ve své místní části s nejvýše 500 obyvateli; obec nebo město do 4 000 obyvatel, které provozuje pojízdnou prodejnu zásobující jejich místní části do 500 obyvatel, nebo svazek obcí, který provozuje pojízdnou prodejnu zásobující členské obce s nejvýše 500 obyvateli.
- Obec, jejíž přihláška do Programu obnovy venkova (vesnice) byla již dříve potvrzena územně příslušným okresním úřadem nebo od 1. ledna 2003 Krajským úřadem - Pardubického kraje.
- Svazek obcí.
- Místní akční skupina.

II. Ostatní podmínky

Souběh dotací na jednu akci z více dotačních titulů není přípustný.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz