Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-kotlikove-dotace-v-moravskoslezskem-kraji---2--vyzva-94591/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo
- automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky)
- kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
- plynový kondenzační kotel
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)

II. Druh podpory

80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 120 000 Kč v případě pořízení tepelného čerpadla.
80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 120 000 Kč v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu.
80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 100 000 Kč v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním.
75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 95 000 Kč v případě pořízení plynového kondenzačního kotle.
75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 75 000 Kč v případě pořízení automatického kotle na uhlí a biomasu (kombinovaného).
Výše uvedená podpora bude navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podávání žádostí je od 5. 9. 2017 10:00 hodin do 31. 12. 2018 do 11:00 hodin. Vzhledem k objemu finančních prostředků pro tento dotační program bude přijato maximálně 10 000 žádostí o dotaci s tím, že bude podpořeno cca 8 660 žádostí a zbývající žádosti budou zařazeny do zásobníku a budou podpořeny za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu.

Kontaktní osoby:
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 355
e-mail: kotliky@msk.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Příjemci dotace (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky / spoluvlastníky rodinných domů / bytových jednotek v rodinných domech nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

II. Ostatní podmínky

Výčet podporovaných zařízení je uveden v Seznamu výrobků a technologií pro Kotlíkové dotace " 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017), který je veden Státním fondem životního prostředí ČR a je dostupný na webových stránkách https://svt.sfzp.cz/.v


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz