Město Hradec Králové - Dotační program na podporu sportu - sportovní akce I a II. pololetí 2018

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: http://www.hradeckralove.org/urad/financni-prispevky-3

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem podpory je zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí zejména pro děti a mládež, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.

II. Druh podpory

Výše dotace na akci může maximálně činit 80 % z celkových uznatelných nákladů na akci.
Jeden projekt - akce může být podpořen pouze v jednom druhu dotačního programu.

III. Organizační zabezpečení

Termín pro podání žádosti pro I. pololetí 2018 je od 2.10.2017 do 25.10.2017.
Termín pro podání žádosti pro II. pololetí 2018 je od 13.04.2018 do 30.04.2018.
Žádost je podána včas, je-li podána v poslední den stanoveného termínu na podatelně magistrátu města, nebo je-li tentýž den předána k přepravě držiteli poštovní licence.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

II. Ostatní podmínky

Dotace nebude poskytnuta žadateli, který v řádném termínu neodevzdal vyúčtování dotace za předešlý projekt.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz