Město Hradec Králové - Dotační program na rozvoj cestovního ruchu

PDF
Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 29.3.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: http://www.hradeckralove.org/urad/financni-prispevky-3

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem programu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí, a navýšení ekonomických přínosů pro město.

II. Druh podpory

Dotace může činit maximálně 80 % z celkových uznatelných nákladů na akci. Jeden projekt - akce může být podpořen pouze v jednom druhu dotačního programu.

III. Organizační zabezpečení

Termín pro podání žádosti pro I. kolo 2018 je 2. 10.- 31. 10. 2017, pro II. kolo 2018 01.03. - 29. 03. 2018.
Žádost je podána včas, je-li podána v poslední den stanoveného termínu na podatelně magistrátu města, nebo je-li tentýž den předána k přepravě držiteli poštovní licence.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

II. Ostatní podmínky

Dotace nebude poskytnuta žadateli, který v řádném termínu neodevzdal vyúčtování dotace za předešlý projekt.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz