Město Hradec Králové - Dotační program na podporu kultury - činnost kulturních organizací 2018

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Hradec Králové
Datum uzávěrky: 13.11.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: http://www.hradeckralove.org/urad/financni-prispevky-3

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu činnosti uměleckých těles a dalších subjektů od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 zabývajících se organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit ve městě Hradec Králové. Dotace může být poskytnuta na celoroční kulturní činnost žadatelů, probíhající na území města Hradec Králové a to minimálně 10 měsíců v roce. V případě dlouhodobého kvalitního působení žadatele a významného přínosu pro město může hodnotící komise doporučit schválení dotace i na delší období činnosti žadatele, maximálně však na čtyři roky.

II. Druh podpory

Výše dotace může činit maximálně 80 % z celkových nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podání žádostí: od 23. 10. 2017 do 13. 11. 2017.
Žádost je podána včas, je-li podána v poslední den stanoveného termínu na podatelně magistrátu města, nebo je-li tentýž den předána k přepravě držiteli poštovní licence.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

II. Ostatní podmínky

Dotace nebude poskytnuta žadateli, který v řádném termínu neodevzdal vyúčtování dotace za předešlý projekt.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz