IROP Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II

PDF
Tématická oblast: Sociální
Infrastruktura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 15.7.2020
Velikost dotace (Kč): do 40 milionů
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-II

Popis:

I. Předmět a účel podpory

a) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:
- Centra duševního zdraví;
- stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby;
- psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.
b) Vybavení mobilních týmů:
- podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 40 mil. Kč.
Výše podpory se liší dle typu žadatele.

III. Organizační zabezpečení

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat do 15. 7. 2020, 15:00.
Kontakty pro poskytování informací:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky - kontakty na krajská oddělení jsou zveřejněny na adresách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/ a http://www.dotaceeu.cz/irop.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

II. Ostatní podmínky

Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2021.
Území realizace: Území celé České republiky mimo hl. m. Prahu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz