OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Inovace
Průmysl
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Ústecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 15.11.2017
Velikost dotace (Kč): do 100 milionů
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-049-dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace-pro

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Povinné aktivity:
a) Řízení projektu.
b) Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou.
c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry.
d) Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů.

Povinně volitelné aktivity: Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu:
e) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry.
f) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových partnerství.
g) Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí související s aktivitami a zaměřením projektu.

Volitelné aktivity: Žadatel si může vybrat některou z níže uvedených volitelných aktivit:
h) Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, včetně pořízení infrastruktury.
i) Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejích výstupů.
j) Odborné vzdělávání výzkumných pracovníků související s aktivitami a zaměřením projektu.
k) Členství v odborných organizacích/platformách/konsorciích.
l) Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně odborného vedení studentských prací.

II. Druh podpory

Minimální výše výdajů: 30 000 000 Kč.
Maximální výše výdajů: 100 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 15. 11. 2017 do 14. hod.
Kontaktní osoby:
Ing. Tomáš Jeřábek
E-mail: tomas.jerabek@msmt.cz
Telefon: 234 814 011

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
- Výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce").
- Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost.
- Ostatní subjekty.

II. Ostatní podmínky

Počet žádosti za subjekt žadatele není omezen.
Přípustné místo dopadu realizace je území ITI Ústecko - chomutovské aglomerace, ITI Plzeňské aglomerace, ITI Hradecko - pardubické aglomerace, ITI Ostravské aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz