Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Infrastruktura
Žadatel: Obec
Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1714954

Popis:

I. Předmět a účel podpory

- Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
- Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
- Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím.
- Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo jejich technického vybavení.
- Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
- Podpora využití obecního kompostu.
- Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad.
- Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek.

II. Druh podpory

Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu je 70 %.
Maximální výše poskytované dotace činí pro všechny oblasti podpory 500 000 Kč v případě běžných výdajů, 200 000 EUR v případě investičních výdajů.
Minimální výše poskytované dotace činí 30 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádost o finanční podporu je možné zpracovat a podat ve lhůtě: od 31. 7. 2017 do 31. 10. 2017.
Kontaktní osoby: Ing. Jaromír Šefl, tel.: 475 657 194, e-mail: sefl.j@kr-ustecky.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Obec v kraji.
- Svazek obcí v kraji.
- Právnická osoba zřízená dle zákona o obchodních korporacích, poskytující služby v oblasti nakládání s odpady, v níž má obec v kraji majetkovou účast alespoň 51 %.
- Příspěvková organizace obce v kraji.

II. Ostatní podmínky

Dotaci lze poskytnout pouze na projekt, který je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 - 2025.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz