OP PIK - Aplikace - Výzva IV.

PDF
Tématická oblast: Inovace
MSP
Průmysl
Žadatel: Ostatní
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Velikost dotace (Kč): do 50 milionů
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-iv/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.
Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50 %.
Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

III. Organizační zabezpečení

Příjem Žádostí o podporu probíhá do 30. 11. 2017.
Kontaktní osoby:
Agentura pro podnikání a inovace (API)
Žitná 18, 120 00 Praha 2
Tel. 800 800 777
www.agentura-api.org
Email: programy@agentura-api.org
Anebo Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace ve všech krajských městech.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

II. Ostatní podmínky

- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
- shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v této Výzvě.
- pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní Žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner), MSP pak maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní Žádosti, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner); tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz