Městská část Praha 12 - Dotační řízení v oblasti sociální

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Praha 12
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://p12.helpnet.cz/granty/granty-mestske-casti-praha-12

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního programu v oblasti sociální je podpora činností směřujících k zajištění, zkvalitnění a případně rozšíření nabídky v oblasti sociálních služeb na území městské části Praha 12.

II. Druh podpory

Poskytnutí dotace bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha 12 na základě návrhu Rady městské části Praha 12, poskytnutí dotace závisí na výši finančních prostředků schválených v rozpočtu MČ pro oblast sociální na daný rok, předpokládaný celkový objem finančních prostředků dle možností v obdobné výši poskytnutých dotací v r. 2017.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podání žádostí: od 2.10.2017 do 30.11.2017 do 15:30 hod. Žádost musí být zpracována čitelně, v českém jazyce a na předepsaném formuláři. V jednom vyhotovení v listinné podobě, včetně příloh, odevzdána na podatelnu Úřadu městské části Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany a zároveň v elektronické podobě odeslána na mail: fuksova.jarmila@praha12.cz.

Kontaktní osoby: Bc. Jarmila Fuksová, tel.: 261 397 314, 720 704 107, e-mail: fuksova.jarmila@praha12.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Žadatel si může podat žádost za předpokladu, že splňuje následující podmínky:
- je poskytovatelem sociálních služeb a má oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- je registrován v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost,
- poskytuje či bude poskytovat sociální služby občanům městské části Praha 12.

II. Ostatní podmínky

Dotace nemůže být použita za účelem zisku.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz