IROP Výzva č. 76 Muzea II.

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-76-Muzea-II

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem podpory je zvýšení ochrany sbírkových předmětů, budování nových expozic a depozitářů či modernizace sociálního a technologického zázemí.

Podporované aktivity:
- Zvýšení ochrany sbírkových fondů.
- Konzervování-restaurování sbírkových předmětů.
- Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků.
- Odstraňování přístupových bariér.
- Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů.
- Zabezpečení a osvětlení objektů.
- Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.
- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč.
Maximální výše celkových výdajů: 123 282 000 Kč.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu:
- Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %.
- Státní rozpočet:
- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace - 15 %,
- kraje - 5 %,
- organizace zřizované kraji - 5 %,
- organizace zakládané kraji - 0 %.

III. Organizační zabezpečení

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 9. 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2018

Kontaktní osoby:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky - kontakty na krajská oddělení jsou zveřejněny na adrese http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/ nebo
http://www.dotaceeu.cz/irop.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

II. Ostatní podmínky

Projekt může být realizován na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky:
- muzeum je zřizováno státem nebo krajem;
- muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2014, 2015 a 2016, překročila 30 000 návštěvníků.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz