ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

PDF
Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
NNO
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 17.10.2017
Velikost dotace (Kč): do 2 milionů
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://www.czechaid.cz/dotace/vyhlaseni-vyberovych-rizeni-pro-tuzemske-dotacni-tituly-pro-rok-2018/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství NNO)" je podpora projektů předložených zastřešujícími organizacemi NNO a dalšími oprávněnými subjekty v těchto oblastech:
- Oblast PLATFORMY - podpora v oblasti koordinace a posilování kapacit členských organizací - subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci.
- Oblast ZÁKLADNÍ KAPACITY - zahrnuje podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na budování organizačních a administrativních struktur malých a začínajících NNO a posilování jejich schopností poskytovat veřejné služby v oblasti ZRS - technické a administrativní zázemí, odborné knihovny a databáze, propagační a fundraisingové 2 aktivity, výměna informací a zkušeností, rozvoj lidských zdrojů (účast na národních i mezinárodních odborných kurzech, školeních a konferencích, stáže a studijní pobyty, apod.), pilotní aktivity zaměřené na testování nových znalostí a zkušeností.
- Oblast ODBORNÉ KAPACITY - zahrnuje zejména posilování kapacit NNO ve specifických a odborných sektorech (odborná školení, konzultace nebo mentoring zaměřený na management organizace nebo management projektů, zavádění etických kodexů a standardů efektivnosti, evaluace a další).
- Podoblast PARTNERSTVÍ - cílem projektů v této oblasti má být podpora spolupráce a koordinace aktivit ZRS v rámci české i mezinárodní rozvojové konstituence a zvýšení kvality, efektivity a mezinárodní kompatibility systému ZRS.

II. Druh podpory

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí 6 000 000 Kč. Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 2 000 000 Kč pro oblast PLATFORMY a 500 000 Kč pro oblasti ZÁKLADNÍ KAPACITY a ODBORNÉ KAPACITY. V případě stáží a studijních pobytů je maximální limit dotace 100 000 Kč . ČRA zároveň stanovuje minimální výši dotace, která pro jeden projekt v rámci tohoto dotačního titulu činí 200 000 Kč (u stáží a studijních pobytů 50 000 Kč ).
Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Příjem veškerých přihlášek končí dne 17. října 2017 v 15:00 hod. Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na následující adresu:
Česká rozvojová agentura
Nerudova 3
118 50 Praha 1

Kontaktní osoby:
Petra Šrůtková
e-mail: srutkova@czechaid.cz
tel.: 251 108 172

Martin Křeček
e-mail: krecek@czechaid.cz
tel.: 251 108 119

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Spolky, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Ústavy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení.
- Nadace a nadační fondy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně - právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně - právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

II. Ostatní podmínky

Je možné podat žádost pouze do jedné z hlavních oblastí - nelze již v rámci tohoto dotačního titulu podávat více souběžných žádostí. Podoblast PARTNERSTVÍ lze s oběma kapacitními oblastmi kombinovat (začlenit jako samostatné aktivity/výstupy do projektu předkládaného v jedné ze dvou hlavních oblastí), nicméně vždy je možné podat jen jednu žádost. Oblast, do které směřujete dotační žádost, vyznačte v žádosti o dotaci.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz