ČRA Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR

PDF
Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
NNO
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 17.10.2017
Velikost dotace (Kč): do 500 tisíc
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://www.czechaid.cz/dotace/vyhlaseni-vyberovych-rizeni-pro-tuzemske-dotacni-tituly-pro-rok-2018/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru.
Aktivity a výstupy projektů by měly být zaměřeny na přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací a posilování kapacit pro kvalitní správu veřejných věcí (tzv. good governance). Projekty musí být v souladu s naplňováním Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

II. Druh podpory

Celková výše prostředků, které jsou alokovány činí 1 500 000 Kč.
Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 500 000 Kč.
Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 10 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).
Z dotace nelze hradit investiční náklady. Tyto náklady může realizátor hradit v rámci projektu ze svých vlastních zdrojů.

III. Organizační zabezpečení

Příjem veškerých přihlášek končí dne 17. října 2017 v 15:00 hod. Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na následující adresu:
Česká rozvojová agentura
Nerudova 3
118 50 Praha 1

Kontaktní osoby:
Petra Šrůtková
e-mail: srutkova@czechaid.cz
tel.: 251 108 172

Martin Křeček
e-mail: krecek@czechaid.cz
tel.: 251 108 119

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Spolky, zřízeným podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
- Územní samosprávné celky (na jinou než podnikatelskou činnost).
- Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně - právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně - právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

II. Ostatní podmínky

Příjemce dotace může poskytovat prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, na který byly prostředky poskytnuty.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz