ČRA Globální rozvojové vzdělávání

PDF
Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Vzdělávání
NNO
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 17.10.2017
Velikost dotace (Kč): do 2 milionů
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: http://www.czechaid.cz/dotace/vyhlaseni-vyberovych-rizeni-pro-tuzemske-dotacni-tituly-pro-rok-2018/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotačního titulu "Globální rozvojové vzdělávání" je podpora projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty, které si kladou za cíl zejména zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků (primárně je podporováno zvyšování odborné úrovně učitelů) a dalších relevantních cílových skupin o problematice rozvojových zemí a o principech rozvojové spolupráce a které přispívají ke zlepšení kvality a dopadů české ZRS. Projekty mohou zahrnovat přípravu vzdělávacích materiálů a programů, organizaci a realizaci vzdělávacích a tréninkových akcí - seminářů, workshopů, školení, konferencí, studijních cest; budování konzultačních a vzdělávacích center; poradenství, apod.

Důležitým cílem projektů GRV je také pomoci učitelům základních i středních škol a dalším pedagogickým pracovníkům lépe uchopit v praxi řadu průřezových témat kurikula, do nichž jsou principy a témata globálního rozvojového vzdělávání ve velké míře zahrnuty. Vyhlašovatel dotačního titulu požaduje prokázání odborné kvalifikace řešitelů projektů zaměřených na přímou spolupráci se školami - nutná je 2 přítomnost odborníka s pedagogickým nebo jiným odpovídajícím odborným vzděláním (nebo významnou praxí) v řešitelském týmu.
V rámci tohoto dotačního titulu lze podávat i projekty zaměřené na oblast neformálního rozvojového vzdělávání (práce s mládeží a komunitou, informační a volnočasové aktivity mládeže i dospělých zaměřené na oblast zahraniční rozvojové spolupráce).

II. Druh podpory

Finanční alokace výzvy: 8 000 000 Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt: 2 000 000 Kč.
Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 10% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

III. Organizační zabezpečení

Příjem veškerých přihlášek končí dne 17. října 2017 v 15:00 hod. Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na následující adresu:
Česká rozvojová agentura
Nerudova 3
118 50 Praha 1

Kontaktní osoby:
Petra Šrůtková
e-mail: srutkova@czechaid.cz
tel.: 251 108 172

Martin Křeček
e-mail: krecek@czechaid.cz
tel.: 251 108 119

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Spolky.
- Ústavy.
- Obecně prospěšné společnosti.
- Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
- Nadace a nadační fondy.
- Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

II. Ostatní podmínky

Dotaci nelze používat na financování podnikatelských aktivit. Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz