ČRA Podpora trojstranných projektů českých subjektů

PDF
Tématická oblast: NNO
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.10.2017
Velikost dotace (Kč): do 4 milionů
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: http://www.czechaid.cz/dotace/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-pro-dotacni-titul-podpora-trojstrannych-projektu-ceskych-subjektu-pro-rok-2018/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Výzva k podávání námětů v rámci dotačního titulu "Podpora trojstranných projektů českých subjektů" je určena ke kofinancování aktivit českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny nějakým dalším donorem (např. Evropská komise, agencie OSN, bilaterální donoři).
Podmínkou účasti na výzvě ČRA je existence prokazatelného partnerského vztahu mezi českým subjektem a zahraničními subjekty a rovněž garantovaný finanční vstup zahraničních partnerů (hlavního donora nebo donorů projektu).
Upřednostněny budou zejména projekty podpořené v rámci grantových programů Evropské komise. Preferovány jsou rovněž projekty, které jsou geograficky a tematicky v souladu s prioritami programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR, případně směřují do nejméně rozvinutých zemí světa (tzv. Least Developed Countries / LDCs).

II. Druh podpory

Podíl prostředků ze ZRS ČR bude odpovídat výši spolufinancování požadovaného hlavním donorem projektu " v žádném případě nesmí překročit 50 % celkových nákladů projektu (vždy ale max. 4 mil. Kč na rok).

III. Organizační zabezpečení

Náměty mohou být do 10. října 2017 do 15 hod. zasílány poštou nebo doručeny osobně v obálce označené "Trojstranné projekty - ČRA 2018" a "NEOTEVÍRAT" na adresu:
Česká rozvojová agentura
Nerudova 3
118 50 Praha 1

Náměty zasílejte rovněž elektronicky na e-mailové kontaktní adresy:
Petra Šrůtková
e-mail: srutkova@czechaid.cz

tel.: 251 108 172
Martin Křeček
e-mail: krecek@czechaid.cz
tel.: 251 108 119


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Spolky.
- Ústavy.
- Obecně prospěšné společnosti.
- Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
- Nadace a nadační fondy.
- Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

II. Ostatní podmínky

ČRA v souladu se zaměřením dotačního titulu "Podpora trojstranných projektů českých subjektů" bude akceptovat pouze takové náměty projektů, kde existuje podstatný (většinový) finanční vstup zahraničních donorů - nelze do tohoto dotačního titulu přihlásit projekty, u kterých pochází většina finančních prostředků z vlastních zdrojů předkladatele (zachování principu trojstrannosti: Česká republika + zahraniční partner / donor + cílová země).


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz