Město Plzeň - Podpora primární prevence rizikového chování

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Sociální
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Plzeň-město
Datum uzávěrky: 15.11.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem dotačního programu je podpora primární prevence rizikového chování ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně, předcházení rizikovým jevům v chování žáků (záškoláctví, šikana, krizové situace spojené s násilím, vandalismus, kriminalita, delikvence, poruchy příjmu potravy, rasismus, xenofobie, závislost na politickém a náboženském extremismu, užívání návykových látek, závislost na virtuálních drogách, patologické hráčství, sebepoškozování, rizikové sexuální chování) a spolupráce základních škol s odborníky z jiných rezortů a nestátními organizacemi zabývajícími se prevencí rizikového chování.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně činí 500 000 Kč.
Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o dotaci lze podávat od 1. září 2017 do 15. listopadu 2017 do 15.00 hod.
Kontaktní osoby: Mgr. Iva Turková, e-mail: turkova@plzen.eu , telefonní kontakt: 378 033 161.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem musí být škola, která zajišťuje povinnou školní docházku na území města Plzně.

II. Ostatní podmínky

Podpora bude směřována pouze do ročníků, ve kterých je plněna povinná školní docházka.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz