Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 13.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/vzdelavani/celomestke_programy_podpory_vzdelavani_2018.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Program č. 1: Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy.
Program č. 2: Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých.
Program č. 3: Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou.
Program č. 4: Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Program č. 5: Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou.
Program č. 6: Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy.

II. Druh podpory

Grant se poskytuje do výše maximálního podílu 95 % z celkových uznatelných nákladů projektu v daném roce. Minimální spoluúčast příjemce dotace je stanovena na 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu. To neplatí v případě programu č. 5. a č. 6.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti podávejte od 25. 9. do 13. 10. 2017. Žádost o grant je žadatel povinen vypracovat prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci Software602 Form Filler, který je k dispozici na internetových stránkách www.praha.eu.

Kontaktní osoby:
Osobní konzultace je nutno předem domluvit na tel. čísle 236 00 5242, Ing. Pavlína Gucká. Konzultace nebudou probíhat v poslední den lhůty pro odevzdání žádosti.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Školy a školská zařízení na území hl. m. Prahy.
- Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb.
- Další právnické a fyzické osoby, jejichž obor činnosti je Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, s výjimkou škol vysokých.

II. Ostatní podmínky

Jeden žadatel smí v daném roce podat maximálně šest žádostí o poskytnutí grantu HMP v programech Celoměstských programů podpory vzdělávání.
V rámci jednotlivých programů Celoměstských programů podpory vzdělávání může jeden žadatel podat maximálně tři žádosti. V případě podání více než tří žádostí do jednoho programu budou zaevidovány pouze první tři žádosti. Toto omezení se nevztahuje na žádosti podané v rámci programu č. 5.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz