Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Brno-město
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

V oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže jsou poskytovány pouze neinvestiční dotace. Jedná se zejména o zajištění pravidelných aktivit dětí a mládeže, víkendových a prázdninových pobytů, jednorázových akcí, dále zajištění materiálního vybavení činnosti, zajištění provozu a údržby kluboven, areálů a základen. Uznatelné náklady jsou zejména provozní náklady (nájemné, elektrická energie, plyn, voda, teplo), ubytování, doprava, jízdné, nákup materiálu, údržba, opravy a doplnění vybavení, technické zabezpečení, ceny a propagace.

II. Druh podpory

Výše dotace vychází z žádané částky a bodového hodnocení žádosti s přihlédnutím k celkovému objemu prostředků v rozpočtu města Brna.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podání žádosti: od 1. října 2017 do 31. října 2017. Žádost o dotaci se podává na formuláři, který včetně seznamu požadovaných příloh naleznete na adrese:
www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvimladeze-a-telovychovy/, kapitola: Dotace, granty, nebo je možné si jej vyzvednout na OŠMT MMB.

Kontaktní osoby: Ing. Marek Polák, tel. 542 172 107, e-mail: polak.marek@brno.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Právnické a fyzické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

II. Ostatní podmínky

Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz