Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy na rok 2018

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Vzdělávání
Kultura
Sociální
Žadatel: Ostatní
Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 11.4.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport_a_telovychova/granty_sport_2018_2020_programy_II_IV.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

II. Rozvoj sportovní infrastruktury
II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B. Provoz energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)
II. C. Provoz veřejně přístupných sportovišť
III. Sportovní akce
III. A. Sportovní akce mezinárodního významu
III. B. Sportovní akce celostátního významu
III. C. Sportovní akce celopražského významu
IV. Podpora sportu pro všechny, handicapované a seniory
IV. A Podpora sportu pro všechny
IV. B Podpora sportu handicapovaných
IV. C Podpora sportu seniorů

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu těchto Celoměstských programů činí zhruba 500 mil. Kč (za předpokladu schválení uvedené částky v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018). Přidělené finanční prostředky budou vybraným žadatelům uvolňovány formou dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi hl. m. Prahou (poskytovatelem dotace) a žadatelem (příjemce dotace).

III. Organizační zabezpečení

Termíny pro podání žádostí (uzávěrky)
Od 2. 10. 2017 do 18. 10. 2017 pro projekty z programů:
II. A. 1 Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A. 2 Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B Provoz energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)
II. C Provoz veřejně přístupných sportovišť
III. A Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018)
III. B Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018)
III. C Sportovní akce celopražského významu (pro akce konané od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018)
IV. A Podpora sportu pro všechny
IV. B Podpora sportu handicapovaných
IV. C Podpora sportu seniorů

Od 27. 3. 2018 do 11. 4. 2018 pro projekty z programů:
III. A Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019)
III. B Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019)
III. C Sportovní akce celopražského významu (pro akce konané od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019)

Kontaktní osoby:
Mgr. Romana Beková, tel. 236 005 914, e-mail: romana.bekova@praha.eu
Mgr. Michal Hanžlík, tel. 236 005 913, e-mail: michal.hanzlik@praha.eu
Bc. Zdeněk Hübner, tel. 236 005 931, e-mail: zdenek.hubner@praha.eu

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- II. A/1. a II. A/2. Spolky, které jsou vlastníky případně vypůjčiteli nebo dlouhodobými nájemci s dobou nájmu minimálně 5 let od roku podání žádosti o dotaci, obchodní korporace (např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti) které:
a) nejsou vlastníky, ale provozovateli sportovního zařízení, jeho vypůjčiteli nebo dlouhodobými nájemci s dobou nájmu minimálně 5 let od roku podání žádosti o dotaci,
b) jsou propojeny z hlediska majetkových, rozhodovacích, či jiných práv s činností sportovního klubu, který se účastní soutěží příslušného sportovního svazu v kategoriích dětí a mládeže.
- II. B. a II. C. Vlastník, vypůjčitel nebo dlouhodobý nájemce sportoviště s dobou nájmu minimálně na období 5 let od roku podání žádosti o dotaci.
- III. A., III. B. a IV. A. Spolky, obchodní korporace (např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti), nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti.
- III. C. a IV. C. Spolky.
- IV. B. Pražské sportovní svazy, celostátní svazy, střešní organizace, které sdružují kluby a právnické osoby provozující činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu na území hl. m. Prahy pro handicapované sportovce - osoby s trvalými následky, a to v celé škále postižení.

II. Ostatní podmínky

Žadatel musí mít sídlo v České republice.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz