Granty hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu

PDF
Tématická oblast: Cestovní ruch
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 1.11.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://cestovniruch.praha.eu/jnp/cz/granty_hl_m_prahy/index.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Grant může být přidělen pouze kongresům, které mají 700 a více registrovaných účastníků, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a zároveň alespoň 60 % z těchto účastníků je ze zahraničí.

II. Druh podpory

Výše podpory je stanovena na 250 Kč na účastníka. Incentivní podpora HMP je kongresům poskytována pouze na uhrazení části či celého finančního nákladu buď: na nájem společenských prostor nebo na uhrazení uvítacího programu, reprezentujícího HMP.
Žádat lze o příspěvek na oba výše uvedené účely, avšak maximálně v celkové výši 250 Kč na osobu a v celkovém objemu na jednu akci (kongres) maximálně 1 000 000 Kč.
Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na granty HMP v oblasti cestovního ruchu v roce 2018 činí 10 milionů Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné předkládat od 1. 10. do 1. 11. 2017. Pro zařazení žádosti k dalšímu projednávání je rozhodující datum přijetí nejen elektronické, ale i tištěné verze na MHMP.
Kontaktním místem pro granty v oblasti kongresového turismu je Odbor kultury a cestovního ruchu MHMP, oddělení cestovního ruchu, Jungmannova 29/35, Praha 1 (6. patro, kancelář č. 619, 621).
Konzultační hodiny pro formální přípravu žádosti jsou možné po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě v jakémkoliv termínu, nejpozději do 1. 11. 2017 do 12.00 hod.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé jsou pořadatelé kongresů, které se budou konat na území hl. m. Prahy:
- Obecně prospěšné společnosti.
- Nadace a nadační fondy.
- Spolky (občanská sdružení).
- Zájmová sdružení právnických osob.
- Právnické osoby církví a náboženských společností.
- Vysoké školy.
- Profesní komory.
- Ústavy.

II. Ostatní podmínky

Žadatel musí mít vždy sídlo na území České republiky, musí být registrován v souladu s právním řádem ČR a splňovat všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz