Grantový program hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2018

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 18.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/granty_hmp/oblast_zdravotnictvi/grantove_rizeni_2018/index.html#item-2507831

Popis:

I. Předmět a účel podpory

A. Zdravotní služby (komunitní ošetřovatelství, zejména domácí zdravotní péče, následná lůžková péče, komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením, krizová a komunitní psychiatrická péče, poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u vybraných registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, zejména péče o osoby s demencí a rehabilitační péče).
B. Doplňující služby pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné (pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity, poskytování hipoterapie, komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky, rekondiční a edukační pobyty, edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých).
C. Program zdraví (zdravý start do života - podpora zdravého rozvoje dětí, zdraví mladých - projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, zdravé stárnutí - podpora aktivního života seniorů a osob 50+, prevence vzniku civilizačních onemocnění, prevence rizik infekčních chorob, zlepšení duševního zdraví).
D. Paliativní péče (lůžková paliativní péče, hospic, domácí paliativní péče, mobilní hospic)

II. Druh podpory

Grant se poskytuje jako jednoletý maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů (výdajů) na schválený projekt nebo službu. V odůvodněných případech může být procentní podíl grantu na projekt nebo službu zvýšen.

III. Organizační zabezpečení

Do grantového řízení se zařazují žádosti podané řádně a včas od 9. do 18. 10. 2017 včetně.
Kontaktní osoby: MUDr. Alena Weberová, tel.: 236 00 4183, alena.weberova@praha.eu.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
A. Poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb mimo příspěvkové organizace.
B. Nestátní neziskové organizace (podpora činnosti spolků, obecně prospěšných společností, církevních organizací aj.).
C. Nestátní neziskové organizace i poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb mimo příspěvkové organizace zřizované HMP nebo městskými částmi.
D. Poskytovatelé zdravotních služeb (paliativní péče) mimo příspěvkové organizace zřizované HMP nebo městskými částmi.

II. Ostatní podmínky

Grant lze čerpat na úhrady nákladů (výdajů) vzniklých a uhrazených od prvního dne zahájení projektu nebo poskytování služby do posledního dne jeho ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů (výdajů) běžného roku, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 včetně.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz