14. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

PDF
Tématická oblast: NNO
Sociální
MSP
Žadatel: Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Nezisková organizace
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 17.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: https://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-podporu-z-irop-integrovane-projekty-iti-3.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

1. Vznik nového sociálního podniku:
- založením nového podnikatelského subjektu,
- rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
- rozšíření nabízených produktů a služeb,
- rozšíření prostorové kapacity podniku,
- zavedení nových technologií výroby,
- zefektivnění procesů podniku.
Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 200 000 Kč.
Maximální výše podpory z EFRR: do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 85 % z celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 19. 10. 2017, 09:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 17. 1. 2018, 14:00

Kontaktní osoby:
Mgr. Ing. Veronika Eretová, tel.: +420 378 032 470, e-mail: eretovav@plzen.eu
Mgr. Lucie Vlčková, tel.: +420 378 032 469, e-mail: vlckovalu@plzen.eu
Mgr. Ondřej Petrišče, tel.: +420 378 032 468, e-mail: petrisce@plzen.eu
Mgr. Veronika Syrovátková, tel.: +420 378 032 467, e-mail: syrovatkovav@plzen.eu


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Osoby samostatně výdělečně činné.
- Obchodní korporace.
- Nestátní neziskové organizace.
- Církve a církevní organizace.

II. Ostatní podmínky

Území realizace: Plzeňská metropolitní oblast - území vymezené ve Strategii integrovaných územních investic plzeňské metropolitní oblasti v kapitole 3.1 a příloze č. 8 (Strategie je dostupná na http://itiplzen.cz/dokumenty/strategie/), přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz