Inovační vouchery Zlínského kraje

PDF
Tématická oblast: Inovace
Průmysl
MSP
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 1.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.kr-zlinsky.cz/rp15-17-inovacni-vouchery-zlinskeho-kraje-aktuality-14284.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem Programu je podpořit netechnické kompetence firem (design, marketing) při inovacích svých produktů a jejich úspěšném uvádění na trh. Zároveň chce podpořit rozvoj kreativního průmyslu spoluprací s inovačními podniky Zlínského kraje, zejména z průmyslových odvětví, stavebnictví a vybraných služeb.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
Podporované opatření 1.1: Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 195 000 Kč.
Podporované opatření 1.2: Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 120 000 Kč.
Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: od 23. 10. 2017 do 1. 12. 2017 do 12:00 hodin. Žadatel může v Programu předložit maximálně 1 Žádost.
Elektronicky vyplněný formulář Žádosti je nutné zaslat přes tlačítko "ODESLAT ELEKTRONICKY ÚŘADU", poté vytisknout, podepsat a předložit v tištěné podobě včetně všech povinných příloh na adresu: Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín v zalepené obálce poštou nebo osobně doručit, a sice pouze na podatelnu Zlínského kraje.

Kontaktní osoby:
DOTAZY K ODBORNÝM ZÁLEŽITOSTEM:
Ing. David Mareček, email: david.marecek@kr-zlinsky.cz , tel: 577 043 413
DOTAZY K ADMINISTRATIVNÍM ZÁLEŽITOSTEM:
Ing. Katarína Koňaříková, email: katarina.konarikova@kr-zlinsky.cz , tel: 577 043 416


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Podnikatelské subjekty:
- právnické osoby ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (veřejná obchodní společnost; komanditní společnost; společnost s ručením omezeným; akciová společnost; evropská společnost; evropské hospodářské zájmové sdružení; družstvo; evropská družstevní společnost);
- se sídlem, nebo provozovnou ve Zlínském kraji;
- s datem zápisu do obchodního rejstříku nejpozději 31. 8. 2017
- s podnikatelskou činností v rámci CZ NACE: C Zpracovatelský průmysl (CZ NACE 10 - 33), vyjma odvětví vymezených níže pod body a) - d), F Stavebnictví (CZ NACE 41 - 43), J Informační a komunikační činnosti (CZ NACE 62), M Profesní, vědecké a technické činnosti (CZ NACE 71 - 72)

II. Ostatní podmínky

Vyloučené oblasti podpory v rámci zpracovatelského průmyslu:
a) Zpracovatelský průmysl (sekce C), odvětví 19.1 Výroba koksárenských produktů
b) Zpracovatelský průmysl (sekce C), odvětví 30.11 Stavba lodí a plavidel
c) Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze I smlouvy o ES
d) Ocelářský průmysl a průmysl syntetických vláken


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz