1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I

PDF
Tématická oblast: Cestovní ruch
Infrastruktura
Doprava
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 27.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: http://masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=10799

Popis:

I. Předmět a účel podpory

- Zvyšování bezpečnosti dopravy (např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací).
- Cyklodoprava (Podpořeny mohou být samostatné cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.).
a) Výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučena automobilová doprava.
b) Výstavba cyklistických pruhů na komunikacích nebo víceúčelových pruhů se zaměřením na podporu integrovaných řešení. Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.
c) Výsadba zeleně, např. zelené pásy a liniové výsadby u samostatných cyklostezek a jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 578 000 Kč.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Termín ukončení příjmů žádosti je 27. 10. 2017 12:00 hod.
Kontaktní osoby:
Ing. Kristýna Holečková - tel.: 774 293 556, e-mail: holeckova.masrkh@email.cz
Ing. Ivana Pazderková - tel.: 777 693 680, e-mail: pazderkova.masrkh@gmail.com

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

II. Ostatní podmínky

Území MAS Region Kunětické hory vymezené ve schválené strategii CLLD. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku cyklostezek za hranicí území MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz