Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních

PDF
Tématická oblast: Sociální
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Hlavní město Praha
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/granty.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

1. Akreditované vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.
2. Komplexní programy všeobecné specifické primární prevence rizikového chování realizované ve školách.
3. Programy selektivní a indikované primární prevence pro školská zařízení a speciální školy.
4. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence ve školách realizované organizacemi a školskými zařízeními s certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování.

II. Druh podpory

V rámci I. programu může škola nebo školské zařízení podat pouze jednu žádost, která může obsahovat všechny podporované typy vzdělávání, do maximální výše 40 000 Kč.
V rámci II. programu může škola podat pouze jednu žádost do maximální výše 90 000 Kč.
V rámci III. programu může speciální škola podat pouze jednu žádost do maximální výše 60 000 Kč.
V rámci IV. programu může žadatel podat pouze jednu žádost (jak v jednoletém, tak i čtyřletém grantovém systému), která může obsahovat všechny podporované typy prevence. Maximální výše poskytnutého grantu na lektorné a přípravu programů všeobecné prevence je 500 Kč/hod., u selektivní a indikované prevence 700 Kč/hod. na 1 lektora (je možné žádat max. pro dva lektory).

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se přijímají od 17. 10. 2017 do 31. 10. 2017, 23:59 hod.
Kontaktní osoby:
Mgr. Jana Havlíková, tel.: 236 004 168, e-mail: jana.havlikova@praha.eu
Bc. Ondřej Pracný, tel.: 236 004 197, e-mail: ondrej.pracny@praha.eu

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
1. Mateřské, základní a střední školy a školská zařízení, která mají sídlo na území HMP a jsou zařazena v rejstříku škol a školských zařízení.
2. Organizace s certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování.
3. Organizace poskytující akreditované vzdělávání pro pedagogické pracovníky a jiné vzdělávací akce.

II. Ostatní podmínky

Jednoletý grant lze použít od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2019, nejdéle však po dobu trvání projektu. Přidělené finanční prostředky na kalendářní rok čtyřletého grantu lze použít od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz