Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II, tzv. kotlíkové dotace

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 27.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 25 %
WWW: https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-cl-3985.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:
- kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva;
- kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva;
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný kotel);
- tepelné čerpadlo;
- plynový kondenzační kotel.

II. Druh podpory

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:
- 75 % způsobilých výdajů Projektu fyzické osoby v případě Projektu s realizací automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 000 Kč.
- 75 % způsobilých výdajů Projektu v případě Projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 000 Kč.
- 80 % způsobilých výdajů Projektu v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 000 Kč.
- 80 % způsobilých výdajů Projektu v případě, že je Projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 000 Kč.
Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, které je označena jako prioritní území.

III. Organizační zabezpečení

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: od 25. 10. 2017 od 8:00 do 27. 10. 2017 do 13:00.
Kontaktní osoby:
Veškeré dotazy směřujte na kontaktní email: kotliky@kr-zlinsky.cz anebo na pracovníky Oddělení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje:
Ing. Barbora Kubernátová, Tel.: 577 043 843
Ing. Kateřina Válková, Tel.: 577 043 838
Ing. Lenka Peterková, Tel.: 577 043 783
Ing. Alena Trčková, Tel.: 577 043 834
Ing. Ludmila Vaňková, Tel.: 577 043 833
Ing. Soňa Zůbková, Tel.: 577 043 827


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Způsobilými žadateli jsou výhradně majitelé podporovaných nemovitostí (fyzické osoby vlastnící nebo spoluvlastnící podporovanou nemovitost) ve Zlínském kraji, využívající jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, kde bude realizována výměna tohoto zdroje za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje dle podmínek tohoto Programu.

II. Ostatní podmínky

Jeden žadatel může předložit pouze jednu Žádost o poskytnutí dotace.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz