IROP Výzva č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.

PDF
Tématická oblast: Sociální
Infrastruktura
Žadatel: Obec
Kraj
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.3.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-77-Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod.

II. Druh podpory

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 200 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 30 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 0,5 mil. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz od 25. října 2017. Podpora deinstitucionalizace sociálních služeb zároveň pokračuje v rámci výzev č. 60, 61 a 62 IROP určených pro integrované nástroje. V jednotlivých územích ITI, IPRÚ a MAS jsou vyhlašovány konkrétní integrované výzvy. Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 3. 2018Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

II. Ostatní podmínky

Projekt musí být realizován od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022.
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.
Území realizace je ČR mimo hl. m. Prahu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz