Moravskoslezský kraj - Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Sociální
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Obec
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Velikost dotace (Kč): do 700 tisíc
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-ozdravne-pobyty-pro-zaky-1--stupne-zakladnich-skol-97919/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace je poskytovatelem poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace. Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 12 kalendářních dnů, délku ozdravného pobytu lze zkrátit pouze z důvodů vyšší moci, tj. náhlého onemocnění dítěte nebo pedagogického nebo zdravotnického doprovodu, úmrtí v rodině apod.

II. Druh podpory

Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 100 tis. Kč. Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 700 tis. Kč.
Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 50 %.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat výhradně prostřednictvím datové schránky Moravskoslezského kraje:
název datové schránky: Moravskoslezský kraj,
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Kontaktní osoby:
Ing. Radmila Hybnerová, e-mail: radmila.hybnerova@msk.cz, tel. 595 622 927,
Ing. Lucie Dubnická, e-mail: lucie.dubnicka@msk.cz, tel. 595 622 747.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Obec, nebo svazek obcí v případě, že obec, nebo členská obec svazku obcí je zřizovatelem základní školy nebo více základních škol.
Základní škola jakékoliv právní formy s výjimkou příspěvkové organizace zřízené obcí zapsaná do školského rejstříku.

II. Ostatní podmínky

Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost. Statutární města mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz