Dotační program - krajská dotace na požární techniku a věcné vybavení JSDHO 2017 - 2020

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.7.2020
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.pardubickykraj.cz/financni-podpora-jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci/89656/dotacni-program-2017-2020

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně - technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.

II. Druh podpory

Minimální výše poskytované dotace, představující podíl 70 % pořizovací ceny, včetně DPH, činí 4 000 Kč.
Konkrétní částka a účel poskytované dotace jsou vždy uvedeny ve veřejnoprávní smlouvě.

III. Organizační zabezpečení

Obec, jako zřizovatel jednotky SDH obce, žádá o poskytnutí dotace na kalendářní rok formou řádně vyplněné žádosti (příloha č. 1), doručené Pardubickému kraji cestou oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana, v období:
a) na rok 2017, pro I. kolo - po uplynutí lhůty pro zveřejnění podle ust. § 10c zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších předpisů, do 28. února 2017,
b) na roky 2018 - 2020, pro I. kolo - od 1. listopadu do 31. prosince kalendářního roku předcházejícího,
c) pro II. kolo 2017 - 2020 - od 1. května do 31. července příslušného kalendářního roku.

Kontaktní osoby:
Jitka Špatenková, telefon 466 026 371, e-mail: jitka.spatenkova@pardubickykraj.cz,
Aleš Boňatovský, telefon 466 026 173, e-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Dotace poskytuje kraj výhradně obcím - zřizovatelům jednotek SDH obcí, které jsou součástí Pardubického kraje.

II. Ostatní podmínky

Dotace nesmí být použita na krytí sportovních a kulturních aktivit v požární ochraně (např. požární sport apod.), činnost spolků působících na úseku požární ochrany a na výstavbu, opravu a vybavení požárních zbrojnic obcí nebo jiných nemovitostí.
Požární technika musí zůstat v majetku obce po dobu nejméně 3 let.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz