Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Energetika
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 15.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 25 %
WWW: https://www.pardubickykraj.cz/vyzva-kotlikove-dotace/93219

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě na území Pardubického kraje za zdroje tepla:
- kotel kombinovaný (uhlí + biomasa) s automatickým přikládáním - označení A2.
- kotel na biomasu s ručním přikládáním - označení A3R.
- kotel na biomasu s automatickým přikládáním - označení A3A.
- tepelné čerpadlo - označení B.
- plynový kondenzační kotel - označení C.

II. Druh podpory

- 75 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) s automatickým přikládáním, maximálně však 75 000 Kč.
- 75 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za plynový kondenzační kotel, maximálně však 95 000 Kč.
- 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel na biomasu s ručním přikládáním, maximálně však 100 000 Kč.
- 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel na biomasu s automatickým přikládáním, maximálně však 120 000 Kč.
- 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za tepelné čerpadlo, maximálně však 120 000 Kč.
- Výše uvedená podpora bude dále navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

III. Organizační zabezpečení

Datum zahájení příjmu žádostí: 31. října 2017 v 6.30 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí: 15. prosince 2017 v 12.00 hod.
Kontaktní osoby:
Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644, e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643, e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Jiří Kyral, tel.: 466 026 343, e-mail: jiri.kyral@pardubickykraj.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník, spoluvlastník bytové jednotky v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků reprezentujících spolu s žadatelem nejméně 2/3 podíl k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu.
- Manžel/ka, jenž/jež vlastní rodinný dům, popř. bytovou jednotku v takovémto rodinném domě, popřípadě podíl na takovémto rodinném domě, ve společném jmění manželů, a to za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů.
- Žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba vlastnící rodinný dům na území Pardubického kraje, který je v katastru nemovitostí zapsán jako "rodinný dům" nebo "objekt k bydlení" s číslem popisným. Má maximálně tři bytové jednotky , dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.

II. Ostatní podmínky

Žadatel, který již obdržel dotaci na výměnu kotle a nejméně od 1. 1. 2009 byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu "Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji" a ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, nemůže podat další žádost o poskytnutí dotace ke stejnému rodinnému domu/bytové jednotce.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz