MK ČR - VISK 1 - Koordinační centrum a implementace Koncepce rozvoje knihoven

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.mkcr.cz/vyhlasovaci-podminky-programu-verejne-informacni-sluzby-knihoven-visk-na-rok-2018-1715.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

V souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 až 2020 je podprogram VISK 1 - Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR zaměřen především na tyto činnosti:
- koordinace aktivit v rámci jednotlivých podprogramů VISK, včetně aktualizace jejich obsahového zaměření a cílů,
- realizace projektů s celostátním dopadem, vedoucích k naplnění Koncepce rozvoje knihoven,
- podpora projektů tvorby celostátních standardů pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů (standardizace dat i metadat).

II. Druh podpory

Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů. Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti musí být zaslány na adresu: Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana, k rukám Mgr. Petry Miturové nebo osobně doručeny prostřednictvím podatelny MK (s tím, že podatelna přijímá podání v pátek 8. 12. 2017 pouze do 15 hodin), nejpozději do 10. prosince 2017.

V případě dotazů se laskavě obracejte na příslušného referenta:
Mgr. Petra Miturová, e-mail: petra.miturova@mkcr.cz, tel.: 257 085 216

nebo na odborného garanta podprogramu:
PhDr. Vít Richter, e-mail: vit.richter@nkp.cz, tel.: 603 223 627
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotace mohou být provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona a dále spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

II. Ostatní podmínky

Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít přes účetnictví žadatele.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz