MK ČR - VISK 3 - Informační centra knihoven

PDF
Tématická oblast: Kultura
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.mkcr.cz/vyhlasovaci-podminky-programu-verejne-informacni-sluzby-knihoven-visk-na-rok-2018-1715.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů, zejména vytváření celostátních a regionálních kooperačních systémů na bázi ICT, podpora centrálních služeb pro systém knihoven ČR, podpora zapojování do Centrálního portálu knihoven.
Zahájení a pokračující automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí zejména prostřednictvím regionálního kooperačního systému.
Podpora zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce (nákup licencí) pro základní knihovny zřízené příslušným orgánem obce.
Podpora upgrade automatizovaného knihovního systému z formátu UNIMARC na MARC21.
Podpora projektů celostátního významu, podpora nadstandardního technologického vybavení knihoven, podpora technologického vybavení knihoven jako center celoživotního vzdělávání v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost i odborníky.
Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením - nákup technických zařízení a software (s výjimkou běžného hardware) umožňujících zpřístupnění knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů a služeb v knihovnách nevidomým, slabozrakým a sluchově postiženým, úpravy webu pro potřeby nevidomých a slabozrakých.
Podpora využití nástrojů pro LTP - nasazení SW nástrojů pro podporu dlouhodobé ochrany digitálních dat a vytváření, validaci a opravy archivačních balíčků, vytvoření dokumentace pro selfaudity typu DSA, nasazení politik bitové ochrany, vylepšení zálohování (nasazení NAS atp.)

II. Druh podpory

Dotace se poskytuje na investiční a neinvestiční výdaje.
Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o dotaci je možné zasílat do 10. 12. 2017.
V případě dotazů se obracejte na příslušnou referentku:
Mgr. Zuzana Švastová, e-mail: zuzana.svastova@mkcr.cz, tel.: +420 257 085 357
Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1

nebo na odborného garanta podprogramu:
PhDr. Vít Richter, e-mail: Vit.Richter@nkp.cz, tel.: 221 663 338, fax: 221663175
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
Spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

II. Ostatní podmínky

Do výběrového dotačního řízení mohou žadatelé přihlásit maximálně tři návrhy projektů.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz