MK ČR - VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.mkcr.cz/vyhlasovaci-podminky-programu-verejne-informacni-sluzby-knihoven-visk-na-rok-2018-1715.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

V programu lze žádat podporu na digitalizaci rukopisů a vzácných tisků a na podpůrné práce pro digitalizaci v oblasti ochrany fondů, přípravu metadat pro významné dlouhodobé mezinárodní projekty digitalizace a restaurování, prevenci plísní a ochranu před nepříznivými vlivy prostředí. Tyto práce se musí týkat dokumentů, které budou digitalizovány, resp. již byly digitalizovány v podprogramu VISK 6, případně knihovních fondů, u nichž je plánována výběrová digitalizace nejvýznamnějších dokumentů v podprogramu VISK 6.

II. Druh podpory

Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt.
Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti musí být zaslány na adresu: Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana, k rukám Mgr. Petry Miturové nebo osobně doručeny prostřednictvím podatelny MK (s tím, že podatelna přijímá podání v pátek 8. 12. 2017 pouze do 15 hodin), nejpozději do 10. prosince 2017.

V případě dotazů se laskavě obracejte na příslušného referenta:
Mgr. Petra Miturová, e-mail: petra.miturova@mkcr.cz, tel.: 257 085 216

nebo na odborného garanta podprogramu:
Mgr. Adolf Knoll, e-mail: Adolf.Knoll@nkp.cz, tel.: 221 663 274
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

II. Ostatní podmínky

Žadatel musí vytvořit nebo zajistit vytvoření digitálních archivních dat, která budou respektovat a využívat základní principy, standardy a doporučení programu Memoriae Mundi Series Bohemica.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz