MK ČR - VISK 7 - Národní program ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.mkcr.cz/vyhlasovaci-podminky-programu-verejne-informacni-sluzby-knihoven-visk-na-rok-2018-1715.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Digitalizace ohrožených bohemikálních dokumentů.
Instalace nové verze Systému Kramerius.
Zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit.
Odkyselení svazků postižených degradací dřevitého papíru.
Další ochrana dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na konzervační a restaurátorské zákroky pro zlepšení fyzického stavu ohrožených dokumentů.
Reformátování zvukových dokumentů zaznamenaných na gramofonových deskách včetně převodu etiket do digitální podoby.

II. Druh podpory

Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt.
Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti musí být zaslány na adresu: Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana, k rukám Mgr. Petry Miturové nebo osobně doručeny prostřednictvím podatelny MK (s tím, že podatelna přijímá podání v pátek 8. 12. 2017 pouze do 15 hodin), nejpozději do 10. prosince 2017.

V případě dotazů se laskavě obracejte na příslušného referenta:
Mgr. Petra Miturová, e-mail: petra.miturova@mkcr.cz, tel.: 257 085 216

nebo na odborného garanta podprogramu:
Mgr. Tomáš Foltýn, e-mail: tomas.foltyn@nkp.cz, tel.: 221 663 521
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

II. Ostatní podmínky

Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů. Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo faktického zisku, je tento zisk příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz