MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví - část C

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.8.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 10 %
WWW: https://www.mkcr.cz/vykupy-predmetu-kulturni-hodnoty-mimoradneho-vyznamu-528.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

C. Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu.

II. Druh podpory

Finanční prostředky jsou žadatelům poskytnuty formou dotace.
Finanční prostředky mohou být poskytnuty až do 90 % celkových neinvestičních nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o poskytnutí dotace z programu ISO pro rok 2018 v části C/ je možno podávat průběžně, nejpozději však s datem odeslání 31. 8. 2018.



Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Muzea a galerie, subjekty, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy.
Národní památkový ústav a subjekty spravující kulturní památky.
Historické knižní fondy a další soubory předmětů náležející k movitému kulturnímu dědictví.
Specializované pracoviště zřízené při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve.

II. Ostatní podmínky

Finanční prostředky nejsou poskytovány na hrazení ostatních osobních či mzdových nákladů, cestovních nákladů a stravného.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz